Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

unique-wm
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianergo nergo
unique-wm
3223 8526
3451 1036 500
Reposted fromerial erial viajasminnie jasminnie
unique-wm
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajasminnie jasminnie
unique-wm
0292 bc22 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaBalladyna Balladyna

March 23 2017

0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viathor7o thor7o
0939 f512
Reposted frombaronzeppeli baronzeppeli viakaktu kaktu
unique-wm
unique-wm
5975 aef1 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viachrzrzrz chrzrzrz
unique-wm
7051 a5cc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
unique-wm
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viaAmericanlover Americanlover
unique-wm
7614 e213
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaAmericanlover Americanlover
unique-wm
1518 e3ea 500
Reposted fromfungi fungi viaAmericanlover Americanlover
4481 31d7
Reposted fromohleonine ohleonine viaAmericanlover Americanlover
3398 1178
Reposted fromSphinx Sphinx viadzony dzony
unique-wm
Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
unique-wm
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
unique-wm
7644 c9eb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl