Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

unique-wm
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viajustmine justmine
unique-wm
8372 6fa0 500
The Incline, Manitou Springs, Colorado  Photo: Philipp Reiter
Reposted fromwhats whats vianieobecnosc nieobecnosc
unique-wm
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaimitacje imitacje
unique-wm
6496 dc9b 500
Reposted fromnyaako nyaako via48hrs 48hrs
7332 d503 500
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
unique-wm
6787 5dfb 500
Reposted frompiehus piehus viamalice malice

September 10 2019

unique-wm
Reposted fromFlau Flau vialifeless lifeless
unique-wm

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustmine justmine

September 08 2019

unique-wm
5272 9332 500
Reposted fromthetemple thetemple viacarmenluna carmenluna

September 05 2019

unique-wm
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viapengin pengin
unique-wm
Uważaj, których strun nieopatrznie duszą dotykasz. Niektóre z nich mogą już nigdy nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromaleander aleander viablackheartgirl blackheartgirl
unique-wm
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viaprzeblyski przeblyski

September 04 2019

unique-wm
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaover-land over-land
unique-wm
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska

September 02 2019

unique-wm

August 27 2019

unique-wm
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście. 
— (via skmmks)
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
Los daje nam wszystkim trzech nauczycieli, trzech przyjaciół, trzech wrogów i trzy wielkie miłości. Jednak ta dwunastka nigdy nie wydaje się oczywista i nigdy nie wiemy kto jest kim, dopóki ich nie pokochamy, nie opuścimy lub nie zaczniemy z nimi walczyć.
— Gregory David Roberts
Reposted fromlovvie lovvie
unique-wm
Jedna chwila 
To nie jest za mało, 
Aby myśleć o niej 
Przez całe życie.

Jedno życie 
To nie jest za dużo, 
Aby tęsknić
Za jedną chwilą.

/Jedna chwila/. 
— Maciej Wierszycki
Reposted fromlovvie lovvie
6464 bd05
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
unique-wm
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl