Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

unique-wm
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna
unique-wm
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
unique-wm
unique-wm
Hum! NSFW
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viadzony dzony
0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapaperman paperman
unique-wm
unique-wm
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viapaperman paperman
unique-wm
8769 40f9 500
unique-wm
0153 60f0
Reposted fromGIFer GIFer viaBalladyna Balladyna
Happiness is pretty simple: someone to love, something to do, something to look forward to.
Rita Mae Brown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBalladyna Balladyna
unique-wm
 Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
Reposted fromlovvie lovvie
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
unique-wm
5035 e462 500

banshy:

Greenville, United States by Jesse Bowser

Reposted fromAmericanlover Americanlover
unique-wm
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viaAmericanlover Americanlover
unique-wm
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

May 08 2017

4012 2a0a 500
Reposted fromthekunstisme thekunstisme viaBalladyna Balladyna
unique-wm
9159 140b
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl